Khám sức khỏe cán bộ đương chức thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2017 tại Ban BVCSSK CB tỉnh

Các album ảnh khác